آرشیو اخبار

به مناسبت هفته ی پژوهش برگزار می گردد

"قراردادهای آتی"

احتراما به استحضار می رساند سرکار خانم دکتر محبوبه جعفری کارگاهی با عنوان "قراردادهای آتی" روز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ در سایت مرکز شریعتی برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان در این کارگاه بلامانع می باشد.

ادامه مطلب
هفته پژوهش

گردهمایی گروه حسابداری برگزار می گردد

احتراما به استحضار می رساند گردهمایی گروه حسابداری با عنوان "فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه" روز چهارشنبه مورخ ۳ دی ماه ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ -۱۲:۳۰ در سایت مرکز شریعتی برگزار می گردد. اعضای گردهمایی(دکتر محسن حمیدیان،دکتر محمد علی فتوره بنابی،دکتر علی باغانیو دکتر نوروز نوراله زاده) می باشند.حضور کلیه دانشجویان در این گردهمایی بلامانع می باشد.

ادامه مطلب
گردهمایی گروه مدیریت بازرگانی

به مناسبت هفته ی پژوهش گردهمایی گروه مدیریت بازرگانی با عنوان "چالش ها و فرصت های ساختار گمرک جمهوری اسلامی"

احتراما به استحضار می رساند گردهمایی گروه مدیریت بازرگانی با عنوان "چالش ها و فرصت های ساختار گمرک جمهوری اسلامی" روز پنج شنبه مورخ ۲۷ آذرماه ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ -۱۲:۳۰ در اتاق جلسات مرکز شریعتی برگزار می گردد.اعضای گردهمایی(دکتر عبداله نعامی،دکتر رضا آقا موسی،دکتر عبدالحمید حاجی پور شوشتری و دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه) می باشند. کلیه دانشجویان می توانند در این گردهمایی حضور به هم رسانند.

ادامه مطلب
سخنرانی جناب آقای دکتر ناصر آزاد

هفته ی پژوهش

احتراما به استحضار می رساند سخنرانی جناب آقای دکتر ناصر آزاد با عنوان "ضرورت بکارگیری شهروند سازمانی بر بهبود بازاریابی داخلی سازمان" روز شنبه مورخ ۲۹ آذرماه ۹۳ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰ در آمفی تئاتر مرکز قلهک برگزار می گردد.کلیه دانشجویان می توانند در این سخنرانی حضور به هم رسانند.

ادامه مطلب