اخبار مقالات - آرشیو

تبریک ارتقا مرتبه علمی

سرکار خانم دکتر رویا دارابی ،ارتقا مرتبه علمی سرکار عالی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض نموده موفقیت روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

ادامه مطلب
تبریک به سرکار خانم مریم جاوید فر

تبریک به سرکار خانم مریم جاوید فر

به آقای دکتر عبدالرحیم رحیمی و سرکار خانم مریم جاویدفر بابت پذیرش مقاله isi با عنوان تاثیرمنابع نامحسوس و استراتژی رقابتی بر عملکرد صادراتی شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی کاوه تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک به آقای محمد صادقی

تبریک به آقای محمد صادقی

به آقای دکتر مشبکی و آقای محمد صادقی بابت پذیرش مقاله ISI نقش ایجاد نام تجاری خدمات بر مدیریت زنجیره تامین تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب

تبریک به سرکار خانم مژگان سفیدی

به سرکار خانم دکتر صراف و سرکار خانم مژگان سفیدی بابت پذیرش مقاله ISC با عنوان میزان رقابت پذیری بازار محصول و افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب