اخبار مقالات

تبریک به سرکار خانم آسیه فرازنده نیا

به آقای دکتر باغانی و سرکار خانم آسیه فرازنده نیا بابت پذیرش مقاله ISC با عنوان اثر همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی حسابداری بر جذب سرمایه های خارجی تبریک عرض می نماییم.

ادامه مطلب

تبریک به آقای عطا مولودپور

به سرکار خانم دکتر دارابی و آقای عطا مولودپور بابت پذیرش مقاله ISC با عنوان تاثیر نوسانات اقتصادی بر سود پیش بینی شده تبریک عرض می نماییم.

ادامه مطلب

تبریک به سرکار خانم فاطمه احمدی

به جناب آقای دکتر آزاد و سرکارخانم فاطمه احمدی بابت پذیرش مقاله ISI با عنوان عوامل اثرگذار مدیریت ارتباطات موثر بر بهبود سهم بازار(مورد کاوی:شرکت همکاران سیستم)تبریک عرض می نماییم.

ادامه مطلب

تبریک به آقای کاظم نصیری کاشانی

به جناب آقای دکتر مدیری و جناب آقای کاظم نصیری کاشانی بابت پذیرش مقاله ISC با عنوان ارایه یک مدل ارزیابی بر اساس تحلیل شبکه ای فازی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکت ها تبریک عرض می نماییم.

ادامه مطلب