اخبار مقالات

تبریک به آقای مجتبی قربانی

به آقای دکتر فتحی و آقای مجتبی قربانی بابت پذیرش مقاله ISC با عنوان ارائه الگویی مناسب برای استقرار شبکه مراکز رشد در وزارت نیرو (صنعت برق) تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب

تبریک به سرکار خانم معصومه ترازی

به آقای دکتر حمیدیان و سرکار خانم معصومه ترازی بابت پذیرش مقاله ISI با عنوان رابطه بین ریسک مالیات بهینه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله

تبریک به سرکار خانم ماه سمای اسدی

به سرکار خانم دکتر دارابی و خانم ماه سمای اسدی بابت پذیرش مقاله ی ISI با عنوان تخصیص بهینه منابع اعتباری در سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور با مدل برنامه ریزی آرمانی تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله

تبریک به جناب آقای احسان راکعی

به آقای دکتر محمد رضا عسگری و آقای احسان راکعی بابت پذیرش مقاله ISI با عنوان رابطه عملکرد شرکت،پاداش مدیران اجرایی و نوسانات حجم سرمایه گذاری انجام شده ،جریان نقدی ورودی حاصل از سرمایه گذاری و اهرم شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب
تبریک مقاله ی مریم ذبیحی سلطان احمدی

تبریک مقاله

به آقای دکتر علی باغانی و خانم مریم ذبیحی سلطان احمدی بابت پذیرش مقاله isc با عنوان تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس اوراق بهادار تهران تبریک عرض می گردد.

ادامه مطلب