اطلاعیه جلسات دفاع

" اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه "

نام دانشجو

رشته

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور۱

استاد داور ۲

تاریخ

ساعت

مکان برگزاری

محمد چیذری

مدیریت بازرگانی

تاثیر گرایش به کارافرینی، قابلیت های بازاریابی و رفتار بازار بر عملکرد شرکت های تولیدی

دکتر رحیمی

---

دکتر محقق

دکتر حاجی پور

۹۶/۵/۸

۱۲

مرکزشریعتی

محسن یگانه کاری

مدیریت بازرگانی

نقش تبلیغات در برقراری ارتباط نام تجاری با گروههای سنی (مطالعه موردی: شهرک اکباتان تهران)

دکتر علیپور

---

دکتر نعامی

دکتر ربیعی

۹۶/۵/۸

۱۳

مرکزشریعتی

میثم سیاه منصوری

مدیریت بازرگانی

شناسایی و رتبه بندی علل گرایش به مصرف کالای خارجی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

دکتر علیپور

دکتر مدیری

دکتر نعامی

---

۹۶/۵/۸

۱۴

مرکزشریعتی

وحید حسامی آلوچلو

مدیریت بازرگانی

بازده و ریسک شرکتها با حضور رتبه بندی صکوک به عنوان ریسک نکول

دکتر امینی مهر

---

دکتر نعامی

دکتر رزمجویی

۹۶/۵/۸

۱۵

مرکزشریعتی

مونا زمردی

مدیریت صنعتی

شناسایی و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

دکتر علیرضایی

دکتر عباس پور

دکتر مدیری

---

۹۶/۵/۹

۷/۳۰

مرکزشریعتی

لیلا شقاقی

مدیریت دولتی

تاثیر عوامل شناختی بر توانمند سازی منابع انسانی

دکتر محقق

---

دکتر نیکنام

دکتر گل افشانی

۹۶/۵/۹

۱۱

مرکزشریعتی

مجید قورچیانی

مدیریت بازرگانی

تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر استفاده واقعی مشتریان با تاکید بر نقش میانجی سهولت و سودمندی ادراک شده (مشتریان کنسرت شهر تهران)

دکتر علیشیری

---

دکتر نعامی

دکتر آلبو نعیمی

۹۶/۵/‏۹

۱۲

مرکزشریعتی

شکوفه میرزایی

مدیریت بازرگانی

عوامل موثر بر وفاداری خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در صنعت توریسم

دکتر علیزاده

---

دکتر نعامی

دکتر حاجی پور

۹۶/۵/۹

۱۳

مرکزشریعتی

نسیم رضائیه

مدیریت بازرگانی

تبیین رفتار تغییر مشتریان از طریق جذابیت های جایگزین، کیفیت خدمات، رضایت و تجربه تغییر مشتریان

دکتر علیزاده

---

دکتر نعامی

دکتر حاجی پور

۹۶/۵/۹

۱۴

مرکزشریعتی

نسرین دلفانی

مدیریت فناوری اطلاعات

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی یک سیستم هوش تجاری و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیک ها MCDM

دکتر بازآی

دکتر فتحی

دکتر مدیری

---

۹۶/۵/۱۰

۸

مرکزشریعتی

فرید صفافرد

مدیریت اجرایی

تبیین مدلی جهت افرازبندی و اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار کیفیت خدمات بانکداری با استفاده از رویکرد ISM و IPA

دکتر مدیری

---

دکتر هاشم زاده

دکتر والمحمدی

۹۶/۵/۱۰

۹

مرکزشریعتی

شیوا اونق

مدیریت خدمات بهداشتی

تعیین آمادگی بیمارستان های استان گلستان جهت استقرار استانداردهای بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت

دکتر وحدت

دکتر محفوظ پور

دکتر حسام

---

۹۶/۵/۱۰

۱۰

مرکزشریعتی

سودابه خالدیان

مدیریت بازرگانی

نقش ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات بیمه ای بر حق بیمه

دکتر علیپور

---

دکتر نعامی

دکتر ربیعی

۹۶/۵/۱۰

۱۱

مرکزشریعتی

ندا سوهانی

مدیریت اجرایی

ارائه مدلی جهت افرازبندی و اولویت بندی معیارهای موثر بر مدیریت ارتباط مشتری در تجارت الکترونیک با استفاده از رویکرد F.DEMATEL/ ISM/ F.ANP

دکتر مدیری

---

دکتر نعامی

دکتر آزاد

۹۶/۵/۱۰

۱۲

مرکزشریعتی