اطلاعیه جلسات دفاع

" اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه "

نام دانشجو

رشته

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور۱

استاد داور ۲

تاریخ

ساعت

مکان برگزاری

هاشم جبینی

مدیریت بازرگانی

ویژگیهای فروشنده و رفتار رابطه ای فروش بر کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه ایران

دکتر علیشیری

---

دکتر نعامی

دکتر ربیعی

۹۶/۴/۳۱

۱۲

مرکزشریعتی

مهدی فسنقری

مدیریت بازرگانی

تاثیر عوامل آمیخته های بازاریابی خدمات بر فروش بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در بیمه البرز

دکتر علیشیری

---

دکتر نعامی

دکتر ربیعی

۹۶/۴/۳۱

۱۳

مرکزشریعتی

محمد حسین زهدی بایگی

مدیریت بازرگانی

شناسایی و سنجش عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین خدمات مسافرتی

دکتر محقق

---

دکتر نعامی

دکتر حاجی پور

۹۶/۵/۰۱

۱۱

مرکزشریعتی

سمیرا نظرپوریان رضایی

مدیریت بازرگانی

عوامل موثر بر تغییر برند شرکت توسط مشتریان در صنعت بیمه (بیمه ایران)

دکتر حیدری کرد زنگنه

---

دکتر نعامی

دکتر علیزاده

۹۶/۵/۰۱

۱۲

مرکزشریعتی

مجید سهرابی

مدیریت بازرگانی

تاثیر عوامل ضمنی بر رفتار مصرف کننده طرفدار محیط زیست (با نقش میانجی نگرش)

دکتر حق شناس

---

دکتر نعامی

دکتر آلبو نعیمی

۹۶/۵/۰۱

۱۴

مرکزشریعتی

ابراهیم خطابخش

مدیریت دولتی

بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری نقش عدالت رویه ای

دکتر گل افشانی

---

دکتر نیکنام

دکتر پور مهدی

۹۶/۵/۰۴

۸/۳۰

مرکزشریعتی

محسن یگانه کاری

مدیریت بازرگانی

نقش تبلیغات در برقراری ارتباط نام تجاری با گروههای سنی (مطالعه موردی: شهرک اکباتان تهران)

دکتر علیپور

---

دکتر نعامی

دکتر ربیعی

۹۶/۵/۰۸

۱۳

مرکزشریعتی

میثم سیاه منصوری

مدیریت بازرگانی

شناسایی و رتبه بندی علل گرایش به مصرف کالای خارجی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

دکتر علیپور

دکتر مدیری

دکتر نعامی

---

۹۶/۵/۰۸

۱۴

مرکزشریعتی

وحید حسامی آلوچلو

مدیریت بازرگانی

بازده و ریسک شرکتها با حضور رتبه بندی صکوک به عنوان ریسک نکول

دکتر امینی مهر

---

دکتر نعامی

دکتر رزمجویی

۹۶/۵/۰۸

۱۵

مرکزشریعتی

مجید قورچیانی

مدیریت بازرگانی

تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر استفاده واقعی مشتریان با تاکید بر نقش میانجی سهولت و سودمندی ادراک شده (مشتریان کنسرت شهر تهران)

دکتر علیشیری

---

دکتر نعامی

دکتر آلبو نعیمی

۹۶/۵/۰۹

۱۲

مرکزشریعتی

شکوفه میرزایی

مدیریت بازرگانی

عوامل موثر بر وفاداری خرید الکترونیکی با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در صنعت توریسم

دکتر علیزاده

---

دکتر نعامی

دکتر حاجی پور

۹۶۵/۰۹

۱۳

مرکزشریعتی

نسیم رضائیه

مدیریت بازرگانی

تبیین رفتار تغییر مشتریان از طریق جذابیت های جایگزین، کیفیت خدمات، رضایت و تجربه تغییر مشتریان

دکتر علیزاده

---

دکتر نعامی

دکتر حاجی پور

۹۶/۵/۰۹

۱۴

مرکزشریعتی